Deng Wei Solo Exhibition

Curator:Zheng Wen|Academic Host:Ji Shaofeng|Artistic Director:Liu Ming|Duration:2018.4.27-5.27